Op deze pagina willen de kerkvoogdij en de bouwcommissie u als gemeente op de hoogte houden van de ontwikkelingen m.b.t. de bouw van onze nieuwe kerk.

 

Nieuws van de kerkvoogdij.

 

De bouwcommissie wil u via deze nieuwsbrief informeren over de laatste ontwikkelingen rondom de nieuwbouw van de kerk.
Sinds de laatste gemeente avond op 21 december jl., heeft de bouwcommissie in overleg met architect van Beijnum de indeling van de kerkzaal en de nevenzalen nog nader bekeken. Daaruit is het schetsontwerp aangepast..
Op 23 januari is dit schetsontwerp voorgelegd aan de welstandscommissie. Na toezegging van enkele kleine aanpassingen, werd het voorgelegde plan goedgekeurd.
Op 6 februari is het officieel ingediend bij de gemeente, en is de artikel 19 procedure opgestart. Deze procedure duurt, naar het laat aanzien ca. 8 maanden. Dit betekent dat we D.V. in het najaar (oktober) met de bouw kunnen starten.
Ondertussen zitten we niet stil, maar gaan e.e.a. bestek gereed maken, zodat we kunnen gaan aanbesteden.
Voor die tijd moeten we samen met de architect nog een aantal materiaal keuzes doen. Ook gaan we samen met de architect bekijken wie en hoeveel aannemers we zullen laten inschrijven. Het inschrijven gebeurt voor al de onderdelen afzonderlijk. Dus zowel voor het bouwkundige gedeelte als voor het installatiewerk.
Tevens gaan we kijken wat we als gemeente zelf kunnen uitvoeren.
Wanneer we nu naar de indeling van de kerk kijken dan zien we de volgende ruimten:
* Kerkzaal gedeelte: Deze ruimte wordt voorzien van banken voor in totaal 180 zitplaatsen + 15 (kerkenraad + kerkvoogdij)
* Zaalgedeelte (geschikte voor het creëren van 2 zalen.) In dit gedeelte, direct achter de banken, worden stoelen geplaatst voor totaal 140 zitplaatsen.
Dit gedeelte behoord tijdens de kerkdiensten bij de kerkzaal, en kan voor vergaderingen en overige bijeenkomsten d.m.v. schuifwanden als 1 grote of als 2 kleinere zalen worden gebruikt Hiervoor is het noodzakelijk dat er in dit gedeelte stoelen worden gebruikt.
Totaal beschikbaar tijdens kerkdiensten: 180+15+140=335 zitplaatsen
* Consistorie. Toegang via hal en (kerk)zaal
* Keuken. Toegang via hal en (kerk)zaal
* Hal met garderobe en 3 toiletten (dames, heren en minder valide)
* Balkon (galerij) Het balkon is gelegen boven de zalen, keuken, consistorie, hal en toiletten.
Het balkon is via een trap in de hal bereikbaar. Op het balkon zal de speeltafel van het orgel worden geplaatst. Tevens zal hier (in eigen beheer) een ruimte voor de crèche worden gemaakt. De overige ruimte wordt nader ingevuld. Hier is eventueel in een later stadium, in dien dit aan de orde is, uitbreiding van het aantal zitplaatsen mogelijk.

 

Hieronder vindt u een aantal afbeeldingen van het ontwerp van de nieuw te bouwen kerk.

Daarnaast willen we ook een (foto)reportage opzetten van de werkelijke bouw.(D.V)

Klik daarvoor op fotorepnieuwbouw

Op 14 april 2007 is een eerste open dag voor de gemeente gehouden. Op deze dag mocht ds. Hoek de naam van de kerk bekend maken en een gedenksteen plaatsen. Hiervan zijn ook een aantal foto,s gemaakt. Op de link hiernaast kunt u deze bekijken. 1e opendag.

Alle genomen foto,s kunnen niet op de site worden geplaatst. Op een later tijdstip worden deze allemaal op een cd/dvd geplaatst. De activiteitencommissie kan deze dan weer te koop aanbieden t.b.v. de bouw.

 

 

Aanzicht vanaf de F.M. Boogaardweg Vanuit de lucht incl parkeerplaats voor ca. 35 auto’s

 

 

 

 

 

 

Een aantal schetsen en dwarsdoorsnedes

 

 

 

 

 

 

24 08-2006

Na de laatste informatie die u van ons ontvangen hebt, hebben we als bouwcommissie niet stil gezeten, maar hebben we samen met de architect definitieve schetsplan nader uitgewerkt.
Na het definitief vaststellen van het schetsplan zijn we hiermee naar de welstandcommissie van de gemeente gegaan om het plan te laten beoordelen.
Op advies van de welstandcommissie zijn toen nog enkele kleine aanpassingen aangebracht.
Hierna is het gehele plan opnieuw ingediend voor de art. 19 procedure. Hierna volgende een spannende tijd van 6 weken, waarbinnen andere zienswijzen konden worden ingediend. In eerste instantie leek dit niet het geval, maar op de laatste dag dat het nog kon bleken er toch 2 te zijn ingediend. Dit gaf 2 weken vertraging. De gemeente wees de 2 andere zienswijzen af en stuurde de aanvraag door naar de Provincie ter beoordeling. In verband met de naderende vakantie werd het bij de provincie snel opgepakt, want men wilde dit nog in de laatste vergadering voor de zomervakantie behandelen. Deze vergadering was op 11 juli jl., en tot grote vreugde en dankbaarheid werd ook door de provincie de verklaring van geen bezwaar af gegeven. Voordat de weg nu geheel vrij is om te starten met de bouw van de kerk, moeten we tot 11 september wachten om te kijken of er nog bezwaren op het besluit worden ingediend.
Als dat niet het geval is, kan de aannemer vanaf medio september met de voorbereidingen van de bouw beginnen, en gaat het nog steeds volgens de planning. Zo niet, dan kan het best nog wel eventjes duren.

In de tussentijd hebben we als bouwcommissie niet stil gezeten en zijn verder gegaan met de voorbereidingen.
Zo heeft de architect de bestekken voor zowel het bouwkundige gedeelte, als voor de installatie werkzaamheden (gas,water en elektra) voorbereid en hebben we een selectie gemaakt van bedrijven die voor deze onderdelen in mochten schrijven.
De installateurs ( 4 stuks) moesten hun prijs uiterlijk 7 juli schriftelijk indienen en de aanbesteding van het kerkgebouw zelf, waarvoor 5 bedrijven waren uitgenodigd, was op 11 juli.
Van de installateurs was Visser uit Poortvliet de laagste. De andere inschrijvers waren: Lindhout uit St- Annaland, Deltatechniek uit St Philipsland en Korporaal uit Oud Beijerland.
Voor het bouwen van de kerk kwam als laagste uit de bus Aannemingsbedrijf Bogerd uit Oosterland. De overige inschrijvers waren: Aannemingsbedrijf Gebr. Simons uit Terneuzen, Bouwbedrijf Fraanje uit Lewedorp en Aannemingsbedrijf Huurman uit Dortdrecht.
Aannemingsbedrijf A. Rijnberg was ook uitgenodigd, maar heeft niet ingeschreven.
Bij het maken van de bestekken is al rekening gehouden met het uitvoeren van een aantal onderdelen door zelfwerkzaamheden door de gemeenteleden.
Op dit moment zijn we als bouwcommissie bezig om een aantal zaken, die niet in de bestekken zijn op genomen, zo voordelig mogelijk zelf in te kopen.
Dit betreft o.a. de banken en de stoelen, de geluidsinstallatie, de paneelwanden en de vloerbedekking in de vorm van grindvloeren.
Ook zijn we bezig met preekstoel, letterborden, doopfont, knielbank trap etc.
Voor de vakantie is ook de orgelcommissie bijeen geweest om na te denken over de aanschaf van een orgel.

Dat de Heere al het werk wat gedaan is en nog gedaan moet worden, om te komen tot een eigen kerkgebouw, nog mag en wilt zegenen.


 

 

 

 

 

 

 

Home